Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 16. ledna 2018

TRUSTe Privacy Certification

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem Acurian, Inc. („Acurian“) shromažďuje a využívá osobní údaje, které poskytujete na našich webových stránkách: www.acurian.com, www.acuriantrials.com, a www.acurianhealth.com. Také popisují vaše možnosti využití a opravy vašich osobních údajů a možnosti přístupu k nim. Hlavním cílem společnosti Acurian je zvyšovat informovanost o klinických studiích souvisejících s vývojem zkoumaných léků a léčebných postupů a usnadňovat účast v těchto studiích. Fyzické osoby nám svěřují informace osobní a důvěrné povahy, a proto jsme zavedli tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), abychom vás mohli informovat o našich postupech při shromažďování, používání a zajišťování ochrany těchto informací. Tyto Zásady v obecné rovině popisují, jak se snažíme dodržovat příslušné zákony a předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to včetně (avšak nikoli výlučně) vnitrostátních právních předpisů.

Děti mladší 13 let

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Žádná osoba mladší 13 let nám nemůže prostřednictvím našich webových stránek poskytovat jakékoli osobní údaje. Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud jste osobou mladší 13 let, nepoužívejte naše webové stránky ani jejich prostřednictvím nesdělujte žádné informace. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, provedeme jejich vymazání.

Informace, které jsou předmětem ochrany dle těchto Zásad

Tyto Zásady se vztahují na veškeré údaje umožňující vaši osobní identifikaci (dále jen „osobní údaje“), jež můžete poskytnout společnosti Acurian při:

 • používání kterýchkoli našich webových stránek nebo zasílání informací e-mailem;
 • telefonickém hovoru s některým z našich zástupců; nebo
 • poskytování informací v písemné podobě.

Informace, které shromažďujeme, a jak je používáme

Na různých místech na našich stránkách a během naší obchodní činnosti vás žádáme o uvedení informací, které nám umožní poskytnout vám (jako pacientovi nebo lékaři) informace určené konkrétně pro vás. Pokud chcete být uvažováni k zařazení do klinické studie, umožňují nám tyto informace kontaktovat vás ohledně konkrétních studií, pro něž můžete být vhodným subjektem. Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Počáteční registrace uživatele. Shromažďujeme informace, které nám poskytujete při registraci na některé z našich stránek (např. jméno, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a demografické údaje).
 • Další informace. Na různých místech na našich stránkách vás můžeme požádat o uvedení dalších informací, abychom vám mohli poskytovat další služby (např. upozornění na vaše termíny nebo na nové klinické studie).
 • Přihlašovací formuláře. Mnoho našich uživatelů má zájem o účast v klinických studiích. Abychom zjistili, zda splňujete kritéria pro zařazení do určité studie, požadujeme vaše zdravotní informace, které nám poskytnete vyplněním dotazníku. Pokud budete splňovat předběžná kritéria pro zařazení do studie a udělíte k tomu společnosti Acurian výslovný souhlas, předáme vaše údaje příslušnému výzkumníkovi v dané oblasti k dalšímu posouzení; tento výzkumník bude vázán přísnými omezeními vyplývajícími z platných právních předpisů upravujících sdělování osobních údajů. Můžete rovněž uvést datum narození a zdravotní informace vašeho dítěte, aby bylo možné ověřit, zda vaše dítě splňuje kritéria pro zařazení do určité studie.
 • Agregování dat. Abychom vám mohli lépe poskytovat naše služby, můžeme kombinovat vaše osobní údaje se shromážděnými údaji týkajícími se skupin osob v podobné situaci. Například ze skutečnosti, že vaše PSČ spadá do oblasti s 50% mírou rozvodovosti, můžeme dovozovat, že existuje 50% pravděpodobnost, že jste rozvedeni.
 • Doporučení přátelům. Umožňujeme našim uživatelům, aby informovali o naší stránce své přátele pomocí naší služby doporučení. Pokud nám poskytnete jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele, automaticky zašleme této osobě jednorázový e-mail s pozvánkou k návštěvě našich stránek. Takto poskytnutou e-mailovou adresu neuchováváme a nepoužijeme ji k žádným jiným účelům. Váš přítel nás může kontaktovat na adrese information@acurian.com a vyžádat si odstranění těchto údajů z naší databáze.
 • My nebo naši partneři (např. zdravotnická centra, zdravotnické společnosti, lékařské weby) vám můžeme příležitostně nabízet různé newslettery nebo jiné publikace zaměřené na konkrétní zdravotní témata, o něž byste mohli mít zájem. Pokud požádáte o zasílání newsletteru, použijeme vaše kontaktní údaje k zaslání vámi požadovaného materiálu.
 • Datová partnerství. Společnost Acurian spolupracuje s několika partnerskými společnostmi, jež shromažďují dobrovolně poskytované informace od spotřebitelů zahrnující rovněž údaje o zdravotním stavu uváděné těmito osobami. Pokud jste poskytli své osobní údaje některé z našich partnerských společností shromažďujících údaje (včetně informací týkajících se vašeho zdravotního stavu, nákupních zvyklostí nebo životního stylu), pokud jste projevili zájem zúčastnit se klinických studií nebo získat zdravotní informace a pokud jste se přihlásili k odběru zajímavých informací od třetích stran, je možné, že obdržíme vaše osobní údaje od takové partnerské společnosti.
 • Veřejné záznamy. V některých případech můžeme párovat údaje, které jste poskytli našim partnerským společnostem shromažďujícím údaje, s údaji, které jsou o vás uvedeny ve veřejně přístupných zdrojích, např. ve veřejném telefonním seznamu.
 • Analýza životního stylu. V některých případech vás můžeme kontaktovat poštou ohledně potenciálních klinických studií, pokud z informací, jež jste dobrovolně poskytli našim partnerským společnostem shromažďujícím údaje, na základě analýzy různých demografických a společenských trendů vyplývá, že by pro vás takové studie mohly být přínosné.
 • Zasílání zpráv. Pokud se přihlásíte do klinické studie a udělíte výslovný souhlas se zasíláním informací a zpráv týkajících se takové studie, budeme vám zasílat upozornění na vaše termíny, pokyny týkající se studie a další důležité pokyny ke studii. Kromě toho si můžeme za účelem poskytování těchto služeb vyměňovat příslušné zdravotní informace s lékařem a dalšími pracovníky provádějícími studii.
 • Požadavky na odhlášení. Pokud prostřednictvím e-mailu nebo naší webové stránky požádáte o odhlášení z odběru informací nebo si nepřejete být dále kontaktováni, zachováme a využijeme některé vaše údaje k tomu, abychom vás dále nekontaktovali. Můžeme si také ponechat některé vaše údaje v rozsahu, v jakém byly tyto již dříve zahrnuty do anonymizovaných dat, a dále v rozsahu potřebném ke splnění našich zákonem stanovených povinností a k obraně vůči případným nárokům, jež proti nám mohou být vzneseny.
 • Registrace k odběru informačních materiálů. Pokud se zaregistrujete k odběru našich informačních materiálů, požádáme vás o poskytnutí vašeho jména, firemní e-mailové adresy, názvu firmy a telefonního čísla. Tyto údaje použijeme k vytvoření vašeho účtu, který vám umožní přístup k našim bílým knihám pro nábor pacientů, nahrávkám webinářů, brožurám, případovým studiím a dalším materiálům.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivní činnosti vašeho účtu nebo po dobu nutnou k poskytování služeb. Vaše údaje můžete z našeho seznamu kontaktů odstranit odesláním e-mailu nadepsaného „Unsubscribe“ (Odhlásit) na adresu information@acurian.com. Vyhrazujeme si právo ponechat si vaše údaje a použít je v případě, že to vyžaduje zákon, a když máme za to, že takové zveřejnění je nezbytné z důvodu ochrany našich práv a/nebo vyhovění požadavkům soudního řízení, soudního příkazu či obdobného právního procesu doručeného na naši webovou stránku, za účelem řešení sporů nebo vymáhání plnění našich smluv.

Sdílení a přenos údajů

Budeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami pouze způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo pouze v případě, že o takové sdílení výslovně požádáte.

Poskytovatelé služeb / partneři

Vaše údaje můžeme poskytnout externím poskytovatelům služeb (např. call centrům, poskytovatelům e-mailových služeb) nebo našim partnerským společnostem shromažďujícím údaje, které jsou smluvně vázány mlčenlivostí při nakládání s vašimi údaji a které mají zakázáno vaše údaje zpřístupňovat dalším stranám.

Právní upozornění

Můžeme rovněž vaše osobní údaje zpřístupnit v případě, že je to vyžadováno zákonem, například za účelem dodržení podmínek soudního předvolání nebo jiného právního procesu, pokud v dobré víře máme za to, že takové zpřístupnění je nezbytné z důvodu ochrany našich práv, ochrany vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodu nebo z důvodu vyhovění žádosti státního orgánu.

Kdy a jak vás může Acurian kontaktovat

Jakmile se zaregistrujete u společnosti Acurian nebo vyplníte předběžný dotazník k určité konkrétní studii, vyjádříte svůj souhlas s tím, aby společnost Acurian uchovávala vaše osobní údaje ve své databázi a aby vás různými způsoby kontaktovala ohledně klinických studií, pro které můžete být vhodnými kandidáty, a to např. telefonicky, e-mailem nebo poštou. Máte rovněž možnost nechat si zasílat e-maily ohledně nových informací zveřejňovaných na našich stránkách, včetně novinek nebo nových klinických studií. Kromě toho vás společnost Acurian může pravidelně kontaktovat v případě, že budeme zavádět nové funkce našich stránek, abyste mohli těchto nových služeb využít. Pokud od nás dostanete zprávu a chtěli byste zastavit příjem dalších takových zpráv, můžete odpovědět slovem „STOP.“ Poskytnutím vašeho telefonního čísla udělujete společnosti Acurian souhlas s tím, aby vás na uvedeném čísle kontaktovala pro účely uvedené v těchto Zásadách.

Soubory cookie / Technologie umožňující sledování

Společnost Acurian, naši partneři a poskytovatelé analýz a služeb využívají soubory cookie nebo podobné technologie k analýze trendů, správě webové stránky, sledování pohybů uživatelů na webových stránkách a shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně jako celku. Na základě používání těchto technologií těmito společnostmi můžeme dostávat zprávy na individuální či souhrnné (agregované) bázi.

Soubor cookie je datový soubor umístěný provozovatelem webové stránky na pevném disku počítače návštěvníka této stránky. Soubory cookie první strany (které vlastní a kontroluje společnost Acurian) jsou v počítačích osob navštěvujících naše webové stránky povoleny k těmto účelům: vylepšení uživatelského dojmu díky tomu, že si stránka zapamatuje uživatele při jeho pohybu po stránkách, provádění analýzy stránek, zjištění, zda se návštěvník stránek později stane subjektem klinické studie. Jedním ze způsobů, jak toho dosahujeme, je používání datových vrstev Google Analytics dostupných zde.

Soubory cookie první strany umožňuje a spravuje náš webový tým, který sídlí na území USA. Naše webové stránky rovněž odesílají soubory cookie pro účely reklamních sdělení sponzorovaných společností Acurian objevujících se na webech třetích stran a pro účely provádění různých nákladových analýz v souvislosti se stránkami.

Používání souborů cookie můžete ovládat na individuální úrovni prohlížeče, ale pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, může dojít k omezení vašeho používání některých funkcí či vlastností na našich webových stránkách či v našich službách. Pokud zakážete soubory cookie, můžete stále používat naše stránky, ale vaše schopnost používat některé vlastnosti nebo oblasti našich stránek mohou být omezeny.
Jako většina webových stránek shromažďujeme i my určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolů. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresy (Internet Protocol Addresses), typ prohlížeče, poskytovatele služeb internetu (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, časové razítko a údaje o navštívených stránkách.

Tyto automaticky získané informace o přihlášení můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které o vás shromáždíme. Děláme to proto, abychom vylepšili služby, které vám nabízíme, a také abychom zdokonalili analýzu a fungování našich stránek.

Společnost Acurian může umožnit třetím stranám umísťování souborů cookie na našich stránkách pro reklamní účely. Tyto třetí strany mohou využívat cookies nebo podobné technologie ke sběru informací o vašich aktivitách na této stránce a dalších stránkách, aby vám mohly poskytnout reklamu založenou na vašich aktivitách při procházení webu a na vašich zájmech. Tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají způsobů sběru nebo využití informací získaných těmito prodejci; ti mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou být členy iniciativy Network Advertising Initiative („NAI“). Pokud si přejete být odstraněni z některých nebo ze všech reklamních programů členů NAI, navštivte stránku pro odhlášení z databáze NAI a řiďte se příslušnými pokyny. Nebo pokud si nepřejete, aby byla vaše data využívána k poskytování zájmově cílené reklamy, klikněte sem (nebo pokud se nacházíte v EU, klikněte sem). Mějte na paměti, že se tím neodhlašujete ze zobrazování reklamy. I nadále budete přijímat standardní reklamu.

Nástroje sociálních sítí

Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako je tlačítko „Líbí se mi“ sociální sítě Facebook a nástroje (widgety), jako je tlačítko „Sdílet“, nebo interaktivní miniprogramy, které běží na našich stránkách. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, informace o tom, kterou stránku na našem webu navštívíte, a mohou nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování takové funkce. Hostitelem funkcí a nástrojů sociálních médií jsou buď třetí strany, nebo přímo naše stránky. Vaše komunikace s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Opravy vašich osobních údajů a osobních údajů vašeho dítěte a možnost odhlášení

Na vyžádání vám společnost Acurian poskytne informace o tom, zda máme v držení nebo jménem třetí strany zpracováváme jakékoli vaše osobní údaje. Pro vyžádání těchto informací nás kontaktujte na information@acurian.com.

Jste oprávněni kdykoli provést opravu vašich osobních údajů nebo údajů vašeho dítěte, změnit své preference ohledně kontaktování nebo se z našich služeb zcela odhlásit. Můžete provést aktualizaci údajů o vás nebo vašem dítěti, upravit nepřesnosti, nebo smazat některá (případně všechna) data o vás nebo vašem dítěti, pokud nám zašlete zprávu na information@acurian.com. Na vaši žádost o přístup odpovíme do 30 dnů.

Někdy odkazujeme na váš souhlas s kontaktováním, se zařazením do klinické studie nebo s jiným použitím vašich osobních údajů jako na „přihlášení“. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (tj. „odhlásit se“).

Při prvním poskytnutí vašich údajů nám budete moci dát pokyny ohledně další komunikace (např. žádost o zasílání newsletterů apod.). Ze zasílání newsletterů se můžete odhlásit kliknutím na odkaz „Unsubscribe“ („Odhlásit“) umístěný ve spodní části každého newsletteru. Pokud se chcete úplně odhlásit z odběru našich služeb, zašlete e-mail nadepsaný „Unsubscribe“ (Odhlásit) na information@acurian.com.

Bezpečnost informací

Používáme bezpečností opatření pro zajištění bezpečnosti informací a ochrany vašich osobních údajů Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje chráníme pomocí šifrování a pro ochranu naší počítačové sítě před hackery využíváme brány firewall. Přijímáme přiměřená opatření, abychom zabránili přístupu k vašim osobním údajům, jejich použití nebo změnám, avšak nemůžeme vám zaručit stoprocentní bezpečnost těchto informací.

Požadujeme od vás, abyste si vybrali své uživatelské jméno a heslo. Aby byla minimalizována pravděpodobnost, že někdo vaše heslo odhalí, vyžadujeme heslo o minimální délce 8 znaků, které obsahuje číslice a velká i malá písmena. Žádný způsob přenosu informací po internetu nebo elektronického ukládání dat však není spolehlivý na 100 %. Proto vám nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost.

Zákony upravující ochranu údajů

V jurisdikcích, kde existují zákony na ochranu údajů, zajistíme fyzickým osobám možnost vykonávat veškerá relevantní práva k informacím ve vztahu k jejich osobním údajům, které zpracováváme, včetně práva na přístup a opravu údajů, práva na zákaz přímého marketingu, práva na zákaz zpracování a práva na vymazání údajů. Společnost Acurian uzavřela standardní smluvní ujednání pro účely přenosu osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru.

Odkazy na stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky (včetně Facebooku nebo Twitteru), u nichž se zásady ochrany osobních údajů mohou lišit od zásad společnosti Acurian. Pokud poskytnete své osobní údaje kterékoli z takových stránek, řídí se vaše údaje jejich zásadami ochrany soukromí. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst zásady ochrany soukromí všech stránek, které navštívíte.

Prodej nebo převod majetku společnosti

Společnost Acurian si výslovně vyhrazuje právo převést svou databázi informací na jinou právnickou osobu v rámci jakéhokoli prodeje nebo fúze společnosti Acurian, Inc. uzavřené s takovou právnickou osobou. Jakýkoli nabyvatel dat společnosti Acurian se musí výslovně a písemně zavázat, že bude tato data používat pouze k povoleným účelům a pouze pod podmínkou, že bude uplatňovat obdobnou míru ochrany osobních údajů a zabezpečení informací. O případných změnách ve vlastnictví nebo používání vašich osobních údajů budete informováni e-mailem nebo oznámením na našich webových stránkách, stejně jako o možnostech, které v takovém případě budete ve vztahu k vašim osobním údajům mít.

Dotazy, stížnosti a žádosti o výkon práv

Veškerá sdělení, dotazy, žádosti o výkon práv k informacím (např. přístup k údajům) nebo stížnosti nám zasílejte na následující adresy:

 • e-mailem na information@acurian.com,
 • faxem na číslo (215) 323-9001, k rukám (Attn): odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů (Privacy Officer)
 • poštou na Acurian, Inc., k rukám (Attn): odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů – Attn. Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044.

Zásady soukromí pro EU–USA a Švýcarsko–USA

Společnost Acurian (a dceřiná společnost Panopy Health Limited) je součástí a má osvědčení o souladu s rámcem EU–US Privacy Shield Framework a Swiss–US Privacy Shield Framework podle požadavků ministerstva obchodu USA o shromažďování, využití a uchovávání osobních údajů přenášených z EU a ze Švýcarska do USA. Společnost Acurian doložila ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady Privacy Shield Principles. Pokud jsou tyto zásady ochrany osobních údajů v rozporu se zásadami Privacy Shield Principles, použijí se zásady Privacy Shield Principles. Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte adresu https://www.privacyshield.gov/.

Společnost Acurian odpovídá za zpracování osobních údajů v souladu s rámcem Privacy Shield Framework a jejich následné předávání třetím osobám, které jednají jejím jménem jako její zástupci. Společnost Acurian se řídí zásadami Privacy Shield Principles ve všech dalších případech předávání osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti při dalším předávání.

Pokud jde o osobní údaje obdržené a předávané v souladu s rámcem Privacy Shield Framework, podléhá společnost Acurian regulačním prováděcím pravomocem úřadu U.S. Federal Trade Commission. V určitých situacích může být společnost Acurian vyzvána, aby sdělila osobní údaje na základě oprávněných žádostí státních orgánů nebo za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva. Společnost Acurian zavedla opatření, která mají zajistit poskytování přiměřené ochrany dat tam, kde je to stanoveno zákonem.

V souladu se zásadami Privacy Shield Principles se společnost Acurian zavazuje k řešení stížností na náš způsob sběru nebo využití vašich osobních údajů. Jednotlivci z EU a Švýcarska, kteří mají dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad Privacy Shield, by se měli nejdříve obrátit na společnost Acurian:

 • e-mailem na information@acurian.com; nebo
 • faxem na číslo (215) 323-9001, k rukám (Attn): odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů (Privacy Officer); nebo
 • poštou na Acurian, Inc., k rukám (Attn): odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů – Attn. Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044.

Pokud máte nevyřešené dotazy ohledně soukromí nebo využívání dat, kterým jsme se nevěnovali uspokojivě, obraťte se v USA na (bezplatný) rozhodčí orgán na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou přesně popsány na webových stránkách Privacy Shield, můžete v případě, že byly vyčerpány ostatní možnosti rozhodnutí sporu, požádat o závazné rozhodčí řízení.

Změny Zásad

Naše Zásady pravidelně procházejí revizí, aby bylo zajištěno, že budou poskytovat odpovídající míru ochrany vašich osobních údajů. Čas od času můžeme provést určité změny našich Zásad, abychom zajistili jejich soulad s aktuálními standardy v daném odvětví a s příslušnými zákonnými požadavky. Datum poslední revize bude vždy uvedeno na této stránce. Průběžně kontrolujte obsah této stránky, abyste měli jistotu, že jste obeznámeni s aktuálně platným zněním našich Zásad. Mějte na paměti, že používáním našich webových stránek přijímáte naše Zásady ochrany osobních údajů a bezpečnosti. Bližší informace naleznete v našich Podmínkách používání webových stránek. Provedeme-li podstatné změny těchto zásad, budeme vás o nich před jejich uvedením v platnost informovat na tomto místě, e-mailem nebo zveřejněním sdělení na naší domovské stránce.