Polityka prywatności

Zaktualizowano 16 stycznia 2018 r.

TRUSTe Privacy Certification

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki spółka Acurian, Inc. („Acurian”) gromadzi i wykorzystuje dane osobowe przekazane przez użytkowników w naszych witrynach: www.acurian.com, www.acuriantrials.com i www.acurianhealth.com. Przedstawione są tu również dostępne dla użytkownika możliwości wykorzystywania, udostępniania i poprawiania swoich danych osobowych. W ramach swojej misji spółka Acurian dąży do podniesienia poziomu świadomości na temat badań klinicznych związanych z rozwojem badanych leków i terapii oraz do ułatwienia uczestnictwa w takich badaniach. Otrzymujemy dane osobowe oraz informacje poufne, dlatego do niniejszej Polityki prywatności („Polityka”) wprowadziliśmy zmiany służące informowaniu użytkowników o naszych procedurach gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony takich danych. Niniejsza Polityka opisuje w ogólny sposób działania służące uzyskaniu zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie ochrony danych osobowych, w tym m.in. z prawem krajowym.

Dzieci poniżej 13. roku życia

Nasze witryny nie są przeznaczone dla dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia. Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą przekazywać danych osobowych za pośrednictwem naszych witryn. Świadomie nie zbieramy danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą wykorzystywać ani przekazywać informacji za pośrednictwem naszych witryn. Jeśli się dowiemy, że dane osobowe zostały otrzymane lub uzyskane od dzieci poniżej 13. roku życia, usuniemy takie dane.

Informacje objęte niniejszą Polityką

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do w

 • podczas korzystania z naszych witryn lub przesyłania nam informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • podczas rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem; lub
 • w przysłanych do nas pismach.

Gromadzone informacje i sposób ich wykorzystywania

W różnych miejscach w witrynie, jak też w ramach naszej działalności biznesowej zwracamy się do użytkownika o podanie informacji. Otrzymane informacje wykorzystujemy do przekazania użytkownikowi (pacjentowi lub lekarzowi) informacji skierowanych do niego. W przypadku wyrażenia chęci udziału w badaniu klinicznym informacje te zostaną wykorzystane do nawiązania kontaktu w sprawie badań, do których użytkownik może zostać zakwalifikowany. Informacje gromadzimy w następujący sposób:

 • Wstępna rejestracja użytkownika. Gromadzimy informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas rejestracji w jednej z naszych witryn (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz dane demograficzne).
 • Dodatkowe informacje. W różnych miejscach w naszej witrynie zwracamy się do użytkownika o podanie dodatkowych informacji umożliwiających świadczenie dalszych usług (np. powiadomienia o umówionych wizytach lub o nowych badaniach klinicznych).
 • Formularze zapisu. Wielu użytkowników jest zainteresowanych udziałem w badaniach klinicznych. Aby sprawdzić, czy użytkownik spełnia kryteria udziału w określonym badaniu, zwracamy się o podanie w kwestionariuszu informacji medycznych. Jeśli użytkownik spełnia wstępne kryteria udziału w badaniu i udzieli nam wyraźnego pozwolenia, jego dane osobowe zostaną przekazane do badacza w regionie w celu dalszej analizy. Badacz jest bezwzględnie zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów do nieujawniania danych osobowych. Można również podać datę urodzenia oraz informacje medyczne dziecka, aby sprawdzić, czy dziecko spełnia kryteria udziału w określonym badaniu.
 • Tworzenie danych zbiorczych. Aby usprawnić świadczenie usług, możemy łączyć dane osobowe użytkowników z danymi zbiorczymi dotyczącymi grup osób wykazujących podobne cechy. Na przykład na podstawie kodu pocztowego regionu, w którym występuje 50% wskaźnik rozwodów, możemy wywnioskować, że istnieje 50% prawdopodobieństwa, że użytkownik jest rozwiedziony.
 • Usługa „Powiedz znajomemu”.  Użytkownicy mogą za naszym pośrednictwem przekazywać swoim znajomym informację o naszej witrynie. Po podaniu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego automatycznie prześlemy tej osobie jednorazowe zaproszenie do odwiedzenia naszej witryny. Nie przechowujemy takich adresów e-mail i nie wykorzystamy ich w żadnym innym celu. Aby zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych, znajomy użytkownika może skontaktować się z nami pod adresem information@acurian.com.
 • Wraz z partnerami (tj. przychodniami, firmami medycznymi, witrynami medycznymi) możemy czasami przesyłać biuletyny lub inne wydawnictwa dotyczące określonych schorzeń użytkownikom, których mogłyby one interesować. Jeśli użytkownik zwróci się o przesłanie biuletynu, jego dane kontaktowe zostaną wykorzystane do przesłania żądanych materiałów.
 • Partnerzy w zakresie danych. Spółka Acurian współpracuje z wieloma spółkami gromadzącymi od konsumentów dobrowolnie przekazane informacje o ich własnym stanie zdrowia. Partner w zakresie danych może udostępnić nam dane osobowe użytkownika po uzyskaniu od niego informacji np. o stanie zdrowia, upodobaniach lub stylu życia, wyrażeniu zainteresowania udziałem w badaniach klinicznych lub uzyskiwaniu informacji medycznych i wyrażeniu zgody na otrzymywanie określonych informacji od osób trzecich.
 • Informacje dostępne publicznie. W niektórych przypadkach informacje przekazywane partnerom w zakresie danych możemy łączyć z informacjami dotyczącymi użytkownika dostępnymi publicznie, np. w ogólnodostępnych spisach abonentów telefonicznych.
 • Analiza stylu życia. W pewnych okolicznościach możemy skontaktować się z użytkownikiem pocztą elektroniczną w sprawie potencjalnych badań klinicznych, np. gdy informacje dobrowolnie przekazane partnerom w zakresie danych lub informacje dostępne publicznie sugerują, na podstawie analizy różnych trendów demograficznych i społecznych, iż użytkownik mógłby być zainteresowany takimi badaniami.
 • Usługi przesyłania komunikatów. Po zgłoszeniu się do badania klinicznego i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i komunikatów o badaniu będziemy przesyłać użytkownikowi przypomnienia o umówionych wizytach, wytyczne dot. badania oraz inne ważne instrukcje. W celu świadczenia tych usług możemy również wymieniać się istotnymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia z lekarzem prowadzącym badanie i innym personelem medycznym.
 • Rezygnacja. Po przesłaniu nam wiadomości e-mail lub skorzystaniu z naszej witryny w celu rezygnacji z otrzymywania informacji lub nawiązywania kontaktu zachowamy wybrane dane użytkownika w celu uniknięcia dalszego kontaktu. Możemy również zachować dane użytkownika w zakresie, w jakim zostały wcześniej wykorzystane jako dane anonimowe oraz w jakim jest to konieczne w celu realizacji wymogów prawnych i obrony przed roszczeniami wobec nas.
 • Rejestracja w celu korzystania z materiałów informacyjnych. Rejestrując się w celu korzystania z materiałów informacyjnych użytkownik będzie musiał podać imię i nazwisko, firmowy adres e-mail, nazwę firmy oraz numer telefonu. Informacje te wykorzystujemy w celu utworzenia konta umożliwiającego uzyskanie dostępu do dokumentacji dotyczącej rekrutacji pacjenta, nagranych seminariów online („webinariów”), broszur, analiz przypadków oraz innych materiałów.

Przechowujemy dane użytkownika przez cały okres aktywności konta lub dopóty, dopóki jest to konieczne do świadczenia usług użytkownikowi. Użytkownik może usunąć swoje dane z naszej listy kontaktowej poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Unsubscribe” na adres information@acurian.com. NNależy pamiętać, że możemy zachować i wykorzystywać dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji obowiązków prawnych oraz jeśli uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw, spełnienia wymogów postępowania sądowego, wykonania orzeczenia sądowego lub obrony przed pozwem przeciw naszej witrynie, dla rozstrzygania sporów lub realizacji postanowień naszych umów.

Udostępnianie i przekazywanie informacji

Acurian będzie udostępniać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób wyszczególniony w niniejszej polityce prywatności, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

Usługodawcy/Partnerzy

Możemy przekazywać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom usług (np. centra telefoniczne, dostawcy usług poczty e-mail) lub partnerom w zakresie danych, którzy są umownie zobowiązani do wykorzystywania danych użytkownika w sposób poufny i nieujawniania ich innym podmiotom.

Wnioski organów publicznych o ujawnienie danych

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa, na przykład nakaz stawiennictwa lub inne procedury prawne lub jeśli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, bezpieczeństwa użytkownika, bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie władz państwowych.

Kiedy i w jaki sposób Acurian może skontaktować się z użytkownikiem

Po zarejestrowaniu się w witrynie Acurian lub wypełnieniu wstępnej ankiety kwalifikacyjnej dotyczącej określonego badania użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez spółkę Acurian danych osobowych w firmowych bazach danych oraz na kontakt w sprawie badań klinicznych, do których użytkownik może być zakwalifikowany. Kontakt ten realizowany jest poprzez różne środki łączności, w tym m.in. telefon, pocztę elektroniczną i pocztę tradycyjną. Użytkownik może również otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące nowych publikacji w naszej witrynie, w tym aktualności i nowych badań klinicznych. Spółka Acurian może również skontaktować się z użytkownikiem po wprowadzeniu do witryny nowych usług. Aby po otrzymaniu wiadomości tekstowej zrezygnować z ich otrzymywania, należy wysłać odpowiedź na tę wiadomość ze słowem „STOP”.  Podanie numeru telefonu jest równoważne z udzieleniem zgody spółce Acurian na kontaktowanie się telefonicznie z użytkownikiem w celach określonych w niniejszej Polityce.

Pliki cookie i technologie śledzenia

Firma Acurian i jej jednostki zależne oraz dostawcy analiz i usług wykorzystują pliki cookie i inne podobne technologie śledzenia w celu analizowania trendów, zarządzania serwisem, śledzenia zachowania użytkowników w serwisie oraz gromadzenia informacji demograficznych dotyczących naszej bazy użytkowników jako całości. Otrzymujemy od tych podmiotów sprawozdania oparte na wykorzystaniu takich technologii, zarówno w formie informacji indywidualnych, jak i zbiorczych.

Plik cookie to plik danych umieszczany przez operatora witryny na dysku twardym w komputerze osoby odwiedzającej witrynę. Własne pliki cookie administratora witryny (należące do i kontrolowane przez Acurian) są umieszczane na komputerach odwiedzających nasze witryny do następujących celów: udoskonalenia sposobu korzystania z witryny poprzez zapamiętanie przeglądanych stron, umożliwienia analityki internetowej oraz do oceny, czy pacjenci odwiedzający nasze witryny stają się uczestnikami badań klinicznych.  Umożliwiają nam to m.in. narzędzia Google Analytics wraz z warstwami danych wskazanymi tutaj.

Własne pliki cookie administratora witryny są aktywowane i kontrolowane przez nasz zespół ds. Internetu działający na terenie USA.  Nasza witryna umieszcza również pliki cookie na potrzeby reklam sponsorowanych przez spółkę Acurian umieszczanych w cudzych witrynach oraz na potrzeby realizacji różnych analiz kosztowych związanych ze stroną.

Użytkownik może wpływać na wykorzystywanie plików cookie na poziomie przeglądarki, ale wyłączenie plików cookie może spowodować, że niektóre elementy i funkcje naszego serwisu internetowego i naszych usług będą niedostępne. Jeżeli użytkownik odrzuci pliki cookie, może nadal korzystać z naszej witryny, lecz możliwość korzystania z niektórych funkcji lub obszarów może być ograniczona.

Podobnie jak w większości witryn, wybrane dane gromadzone są automatycznie i przechowywane w plikach dzienników.  Informacje te mogą obejmować adresy IP (Internet Protocol), typ przeglądarki, nazwę dostawcy usług internetowych (ISP), stronę, z której użytkownik został skierowany do witryny oraz stronę, z której ją opuścił, system operacyjny, znacznik daty/czasu oraz dane dotyczące przepływu użytkowników.

Możemy łączyć automatycznie zbierane dane rejestrowe z innymi informacjami zbieranymi o użytkownikach. To pozwala nam na doskonalenie usług świadczonych użytkownikowi oraz poprawę jakości analityki i funkcjonalności witryny.

Spółka Acurian może pozwolić osobom trzecim na umieszczanie plików cookie na naszej stronie do celów reklamowych. Osoby trzecie mogą korzystać z plików cookie lub podobnych technologii w celu zbierania informacji o działaniach użytkowników w naszej witrynie lub w innych witrynach, aby dostarczać im reklamy wybrane na podstawie informacji o ich zainteresowaniach i aktywności podczas przeglądania stron. Niniejsza Polityka prywatności nie uwzględnia sposobów gromadzenia ani korzystania z informacji pobranych od dostawców posiadających własne polityki prywatności, którzy mogą być członkami stowarzyszenia Network Advertising Initiative („NAI”). Aby zrezygnować z udziału w wybranych lub wszystkich programach NAI, należy przejść na stronę NAI Opt-Out i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były wykorzystywane w celu dostarczania dopasowanych reklam, może przesłać swoją rezygnację, klikając tutaj a w przypadku użytkowników znajdujących się na terenie Unii Europejskiej — tutaj). Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z otrzymywania reklam.  Użytkownik nadal będzie otrzymywał reklamy o tematyce ogólnej.

Widgety mediów społecznościowych

W naszej witrynie znajdują się funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook oraz widgety takie jak Udostępnij oraz interaktywne miniprogramy działające w naszej witrynie. Podczas korzystania z powyższych funkcji rejestrowane mogą być adresy IP komputerów oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie. Poprawne działanie tych funkcji może również wymagać użycia plików cookie. Funkcje i widgety mediów społecznościowych są udostępniane bądź przez osobę trzecią, bądź też są dostępne bezpośrednio w naszej witrynie. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności spółki, która je oferuje.

Wprowadzanie poprawek do danych osobowych własnych i swoich dzieci oraz możliwość rezygnacji

Na żądanie spółka Acurian przekaże użytkownikowi informacje o tym, czy przechowujemy lub przetwarzamy w imieniu stron trzecich jakiekolwiek dane osobowe użytkownika.  Aby uzyskać takie informacje, należy skontaktować się z nami pod adresem information@acurian.com.

Użytkownik może w dowolnym czasie wprowadzić poprawki do danych osobowych własnych lub swojego dziecka, zmienić preferencje komunikacji lub całkowicie zrezygnować z naszych usług. Użytkownik może zaktualizować swoje dane osobowe lub dane osobowe swojego dziecka, wprowadzić do nich poprawki lub usunąć część bądź całość tych danych, przesyłając wiadomość e-mail na adres information@acurian.com. Odpowiemy w ciągu 30 dni.

Zgoda na nawiązywanie kontaktu, na włączenie do badania klinicznego lub na inne wykorzystanie danych osobowych określana jest jako „akceptacja”. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać swoją akceptację (tj. zrezygnować).

Podczas początkowego przekazywania danych użytkownik będzie mógł określić inne sposoby komunikacji (np. otrzymywanie biuletynów itp.). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania biuletynów poprzez kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się u dołu każdego biuletynu. Aby całkowicie zrezygnować z naszych usług, należy wysłać wiadomość e-mail zatytułowaną „Unsubscribe” na adres information@acurian.com.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy środki ochrony informacji w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkowników. Chronimy ich dane osobowe za pomocą szyfrowania oraz korzystamy z zapór typu firewall służących do zabezpieczenia naszych sieci komputerowych przed atakami hakerów. Podejmujemy racjonalne działania, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, użyciu lub modyfikacji danych osobowych. Niemniej jednak nie możemy zapewnić bezpieczeństwa tych danych.

Użytkownik musi wybrać swoją nazwę i hasło. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo odgadnięcia hasła, musi ono składać się z co najmniej ośmiu znaków i zawierać cyfry oraz wielkie i małe litery. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji danych w sieci ani metoda przechowywania danych na nośnikach elektronicznych nie jest w pełni bezpieczna. Dlatego nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych.

Przepisy o ochronie danych osobowych 

Tam, gdzie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, zapewniamy, że użytkownicy mogą korzystać z przysługujących im z tego tytułu uprawnień, w tym prawa do dostępu i wprowadzania poprawek, zapobiegania marketingowi bezpośredniemu, blokowania, przetwarzania oraz usuwania swoich danych. Spółka podpisała standardowe klauzule umowne w celu przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Łącza do witryn stron trzecich

Nasza witryna zawiera łącza do witryn stron trzecich (np. Facebook lub Twitter), których polityki prywatności mogą różnić się od polityki Acurian. Dane osobowe przesłane przez użytkownika do tych witryn podlegają obowiązującym w nich zasadom prywatności. Zaleca się, aby użytkownik dokładnie zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą w odwiedzanej witrynie.

Sprzedaż lub transfer aktywów firmowych

Spółka Acurian zastrzega sobie prawo do przekazywania własnych baz danych innym osobom prawnym w ramach sprzedaży lub fuzji spółki Acurian, Inc. Podmiot nabywający zasoby danych spółki Acurian otrzyma wyraźną pisemną zgodę na użycie danych do uzasadnionych celów, pod warunkiem że utrzyma zbliżony poziom poufności oraz zabezpieczenia danych. Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub informacji opublikowanej w naszej witrynie o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej lub sposobach korzystania z danych osobowych oraz o możliwościach wyboru dotyczących danych osobowych w przypadku takich zmian.

Zapytania, skargi i wnioski o realizację praw

Całość korespondencji, zapytań oraz wniosków o realizację praw w zakresie ochrony danych (np. dostęp do danych) oraz skargi należy kierować na:

 • na adres poczty e-mail: information@acurian.com
 • numer faksu: (215) 323-9001, Attn: Privacy Officer
 • adres korespondencyjny spółki Acurian, Inc., Attn: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, USA.

Polityki prywatności między UE a USA i między Szwajcarią a USA

Acurian (i jej jednostka zależna Panoply Health Limited) zaświadcza, że przestrzega zasad programów Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA przyjętych przez amerykański Departament Handlu, odnoszących się do zbierania, wykorzystania i przechowywania w Stanach Zjednoczonych danych osobowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Firma Acurian zaświadczyła wobec Departamentu Handlu, że przestrzega zasad programu Tarczy Prywatności. W razie wystąpienia konfliktu między warunkami opisanymi w niniejszej polityce prywatności a zasadami programu Tarczy Prywatności pierwszeństwo mają zasady programu Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności oraz zobaczyć nasz certyfikat, należy przejść na stronę: https://www.privacyshield.gov/.

Acurian ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych otrzymanych w ramach programów Tarczy Prywatności oraz za dalsze przekazywanie tych danych stronie trzeciej działającej w imieniu firmy jako pośrednik. Acurian przestrzega zasad Tarczy Prywatności, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za wtórne przekazywanie danych osobowych z UE i Szwajcarii.

W zakresie danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z programem Tarcza Prywatności spółka Acurian podlega nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W określonych sytuacjach spółka Acurian może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym m.in. w celu realizacji wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Acurian dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danym ujawnionym na podstawie przepisów prawa.
Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Acurian zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących zbierania przez nas i używania danych osobowych użytkownika. Osoby prywatne z obszaru UE i Szwajcarii przed wniesieniem skargi lub zażalenia dotyczącego naszej polityki Tarczy Prywatności powinny najpierw kontaktować się z firmą Acurian:

 • adres poczty e-mail information@acurian.com lub
 • numer faksu: (215) 323-9001, Attn: dział polityki prywatności lub
 • adres korespondencyjny spółki Acurian, Inc., Attn: Privacy Officer, 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044, USA.

W nierozwiązanych kwestiach dotyczących prywatności, do których nie odnieśliśmy się w sposób satysfakcjonujący należy skontaktować się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem świadczącym nam usługi w zakresie rozwiązywania sporów. Można to zrobić bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W wybranych sytuacjach, dokładniej opisanych w witrynie poświęconej Tarczy Prywatności, po wyczerpaniu procedury rozwiązywania sporów można wystąpić o wiążący arbitraż.

Zmiany w niniejszej Polityce

Regularnie dokonujemy przeglądu naszej Polityki w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę zgodnie ze standardami branżowymi oraz w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Data ostatniej zmiany będzie publikowana na tej stronie. Użytkowników zachęca się do regularnego odwiedzania naszej strony w celu uzyskania ostatnich aktualizacji niniejszej Polityki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na naszą Politykę prywatności i ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z Warunkami korzystania z witryny. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki użytkownicy zostaną o tym poinformowani przed ich wejściem w życie tutaj, pocztą elektroniczną lub poprzez informacje zamieszczone na stronie głównej.