1. การยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ข้อตกลงนี้จะมีข้อกำหนดในการใช้งานเพื่อกำกับควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของ Acurian (“เว็บไซต์”) ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะกำกับควบคุมการใช้บริการของท่านหรือองค์กรใด ๆ ที่ใช้บริการในนามของท่าน (รวมเรียกในที่นี่ว่าท่านหรือ “ผู้ใช้”)

  กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการของ Acurian จะหมายความว่าท่านได้ยอมรับและตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนการใช้งานเหล่านี้ และให้ความยินยอมต่อนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา ดังที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ตามการอ้างอิง หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของ Acurian

  โดยการใช้เว็บไซต์ของ Acurian จะหมายความว่าท่านยอมรับและรับรองว่าท่านบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเข้าทำสัญญาที่ผูกพันกับ Acurian และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติการมีสิทธิ์ดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการของ Acurian

  ประกาศแจ้งเรื่องข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ (Notice of Arbitration Agreement) และการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Waiver)

  หากท่านเป็นผู้พำนักอาศัยในสหรัฐฯ (รวมถึงเขตปกครองและอาณาเขต) การยอมรับในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ จะหมายความว่าท่านยอมรับในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 15

 2. การเปลี่ยนแปลงเราอาจจะแก้ไขและอัปเดตข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลโดยทันทีเมื่อเราประกาศแจ้ง การใช้เว็บไซต์ต่อไปของท่านหลังจากมีการประกาศถึงข้อกำหนดในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงแล้ว จะหมายความว่าท่านตกลงและยอมรับในการเปลี่ยนแปลง วันที่ประกาศอยู่ด้านล่างของหน้านี้ จะระบุถึงวันที่ล่าสุดที่ Acurian ได้ทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้อยู่เสมอเพื่อจะได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาระสำคัญจะมีผลผูกพันต่อท่าน
 3. ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ไม่ควรพิจารณาถใช้บริการบนเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามของ Acurian เสมอ เหมือนการหารือกับหรือการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แม้ว่าเราจะต้องการอำนวยความสะดวกให้การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เหมาะสมของบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความคาดหมายของการเข้าร่วมดังกล่าว ไม่ควรเป็นเหตุให้ท่านละทิ้งการรักษาที่จำเป็นต่อปัญหาทางการแพทย์ของท่าน หากท่านรู้สึกว่ามีสภาวะทางการแพทย์ กรุณาหารือปัญหากับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 4. สิทธิของท่านในการใช้บริการและข้อจำกัดของสิทธิเหล่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ Acurian ขอมอบสิทธิและการอนุญาตเพื่อให้บริการให้แก่ท่าน โดยเป็นสิทธิที่จำกัด เป็นการส่วนบุคคล ไม่ใช่สิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนได้ ไม่สามารถมอบหมายหรือโอนถ่ายได้ โดยจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในการแจ้งเตือนของหัวข้อนี้ และในที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

  ท่านเข้าใจและยอมรับว่า: (ก) บริการจะรวมถึงเนื้อหาที่รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (“สิทธิ”) (ข) สิทธิจะมีผลใช้ได้และได้รับการคุ้มครองในสื่อและเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้หรือที่พัฒนาขึ้นในภายหลัง และ (ค) ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ จะควบคุมการใช้เนื้อหาดังกล่าว ท่านอาจจะมีภาระในการพิสูจน์ว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นใดที่รวมอยู่ในบริการนี้ ไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ ท่านรับทราบว่าท่านจะไม่ได้มาซึ่งสิทธิใด ๆ โดยการดาวน์โหลดหรือการได้รับวัสดุดังกล่าว

  สิทธิที่ท่านได้รับตามวรรคข้างต้นและในส่วนอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  ท่านตกลงที่จะใช้บริการเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการส่วนตัว และเป็นไปในเชิงข้อมูล และท่านตกลงว่าจะไม่ใช้ทรัพยากรใด ๆ ที่จัดให้มีโดยหรือมีไว้เพื่อผลประโยชน์ของ Acurian (รวมเรียกว่า “ทรัพยากร”) ในลักษณะใดก็ตามที่เป็นอันตรายหรือฝ่าฝืนกฎหมายระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศใด ๆ ที่มี หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ
  ท่านตกลงว่าจะไม่ทำสำเนา ผลิตซ้ำ จัดจำหน่าย จัดส่ง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือลิงก์ไปยังทรัพยากรของ Acurian ใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยปราศจากความยินยอมของเราโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
  ท่านตกลงที่จะไม่ติดประกาศหรือส่งผ่านข้อมูลใด ๆ เข้ามาในทรัพยากรของ Acurian โดนที่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเรื่องฉ้อฉล คุกคาม เป็นอันตราย ข่มขู่ ทำร้าย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือเป็นที่คัดค้านได้หรือมุ่งร้าย หรือมีส่วนประกอบหรือลิงก์ที่เป็นไวรัส บัก หนอนไวรัส มัลแวร์ ม้าโทรจัน หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายหรือรบกวนอื่น ๆ
  ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น เครื่องมือเก็บเศษซากเว็บ บอตหรือหุ่นยนต์เว็บ หรือระบบอัตโนมัติของเว็บ เพื่อแสวงหาทรัพยากรของ Acurian สำหรับข้อมูล หรือเพื่อกรอกแบบฟอร์มบนทรัพยากรใด ๆ ของ Acurian ซึ่งท่านตกลงว่าจะไม่หลบเลี่ยงมาตรการด้านเทคนิคใด ๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องก้นหรือจำกัดการเข้าถึงดังกล่าว และท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหัวเรื่องเพื่อป้องกันหุ่นยนต์ใด ๆ
  ท่านตกลงจะไม่ใช่ความสามารถในการส่งข้อความใด ๆ ที่รวมอยู่ในทรัพยากรของ Acurian เพื่อการจัดส่งอีเมลขยะจำนวนมาก และ
  ท่านตกลงจะไม่หลบเลี่ยงหรือพยายามหลบเลี่ยงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยหรือการควบคุมการเข้าถึงใด ๆ ที่มีใช้กับทรัพยากรที่มีอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ (รวมถึงเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามของ Acurian) หรือเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือระบบที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือสถานประกอบการทางกายภาพที่ดำเนินการโดยหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ของ Acurian

  Acurian ของสงวนสิทธิในการดู เฝ้าติดตาม และบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของ Acurian โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากท่าน ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับมาโดยการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ หรือบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของ Acurian จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนที่สัมพันธ์กับการสืบสวนหรือการดำเนินคดีของกิจกรรมอาชญากรรมที่เป็นไปได้บนเว็บไซต์ของ Acurian นอกจากนี้ Acurian ยังจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการร้องขอข้อมูลดังกล่าว

 

 1. ความเป็นเจ้าของและการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทรัพยากรของ Acurian ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และได้รับการถือครองหรือควบคุม หรือได้รับใบอนุญาตให้แก่ Acurian หรือฝ่ายที่มีชื่อระบุไว้ว่าเป็นผู้ให้บริการทรัพยากรของ Acurian ที่มี Acurian ยังถือครองลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ของ Acurian ในฐานะที่เป็นสิทธิ์ในผลงานร่วมและ/หรือการรวบรวมและฐานข้อมูล อันเกิดจากการเลือก ประสานงาน จัดการ และพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Acurian ห้ามมิให้มีการทำสำเนา ผลิตซ้ำ จัดจำหน่าย ดัดแปลงแก้ไข ตีพิมพ์เผยแพร่ จัดแสดง ปรับใช้ อัปโหลด สร้างงานต่อเนื่อง ประกาศ หรือส่งผ่านเนื้อหาใด ๆ ในทรัพยากรของ ACURIAN โดยไม่ได้รับอนุญาต Acupatient ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงสำหรับบริษัทหรือในนามของบริษัทที่ไม่ได้มอบให้ไว้โดยชัดแจ้งโดยข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

  ในการใช้บริการของท่านตามสิทธิ์ที่จำกัดตามที่ได้รับมอบภายใต้เงื่อนไขการใข้งานเหล่านี้ ท่านยินยอมที่จะคงไว้และเข้าผูกพันตามลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และประกาศแจ้งอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริการ หรือหากไม่มี ท่านตกลงที่จะเข้าผูกพันตามประกาศแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ตามเนื้อหาวัสดุที่ดาวน์โหลดไปดังกล่าว:

  © 2000-2014 Acurian, Inc. Acurian, Aculaunch, Acupatient, AcuChart และชื่อ ตราสัญลักษณ์ และไอคอนใด ๆ และทั้งหมดที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ของ Acurian จะเป็นเครื่องหมายกรรมสิทธิ์ของ Acurian, Inc. ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบริการจะเป็นทรัพย์สินของเจ้าของบริษัทและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เครื่องหมายของ Acurian อาจจะถูกใช้ต่อสาธารณะได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจาก Acurian สงวนลิขสิทธิ์

 2. เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ลิงก์ไปยังเว็บไซอื่น ๆข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดและวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีเป็นส่วนหนึ่งของบริการซึ่งได้รับการจัดเตรียมและนำเสนอโดยบุคคลที่สาม จะไม่ถือว่าเกี่ยวพันกับ Acurian Acurian จะไม่รับประกับเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว หรือวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการตัดสินใจใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลดังกล่าวหรือวัสดุอื่น ๆ หรือเพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใด ๆ ก็ตาม

  บริการอาจจะรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการที่ Acurian ไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้ การมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และบริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) ที่เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวกำหนดขึ้น เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขของบุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนใช้เว็บไซต์และบริการดังกล่าว

  Acurian จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองหรือรับประกันด้วยวิธีการใดก็ตามต่อวัสดุ ข้อมูล สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่มีผ่านหรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว หรือต่อความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของพวกเขา

 3. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยเราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะใช้ข้อมูลระบุตัวตนเป็นการส่วนตัวใด ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านบริการและเว็บไซต์ของ Acurian (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Acurian ซึ่งอยู่ที่ https://www.acurian.com/privacypolicy.html กรุณาอ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Acurian ก่อนใช้บริการใด ๆ

  ถึงแม้เราจะมีมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมการปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสกัดกั้น การสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เราจะไม่รับประกันว่ากรณีที่มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสกัดกั้น การสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรานั้นจะไม่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ การสกัดกั้น หรือการใช้ในทางที่ผิดอื่น ๆ  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ การสกัดกั้น หรือการใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว หรือต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นใด (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร) ที่ท่านต้องประสบ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งก่อนหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เราจะไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ใด ๆ มอบไว้ให้นั้น จะปราศจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสกัดกั้น หรือการใช้ในทางที่ผิด

 4. รหัสผ่านของท่านการใช้บริการบางส่วนจำเป็นต้องมีรหัสผ่าน ท่านจะถูกขอให้เลือกชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบที่เป็นชื่อเฉพาะราย (“ชื่อผู้ใช้”) และรหัสผ่าน (“รหัสผ่าน”) ชื่อผู้ใช้แต่ละชื่อและรหัสผ่านสำหรับชื่อผู้ใช้ จะใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้รายเดียวเท่านั้น ท่านเข้าใจและยอมรับว่าบุคคลใดก็ตามที่รู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน อาจจะเข้าถึงข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้จัดเก็บไว้ในส่วนของการให้บริการที่ได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านไว้

  ท่านตกลงที่จะเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และตกลงจะแจ้งให้เราทราบหากรหัสผ่านสูญหายหรือเป็นอันตราย และจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเก็บรักษาเป็นความลับและการใช้รหัสผ่านที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่นเดียวกับการสื่อสารใด ๆ ก็ตามที่เข้าสู่ผ่านเว็บไซต์ของ Acurian โดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว

 5. การสิ้นสุดAcurian ขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการปรับแก้ ระงับ หรือบอกเลิกบริการและ/หรือการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านโดยฉับพลัน โดยไม่ต้องมีสาเหตุและไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 6. การปฏิเสธการรับประกันท่านเข้าใจและยินยอมโดยชัดแจ้งว่า:

  การใช้บริการใด ๆ ของท่านจะเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง บริการจะถูกจัดหาไว้ให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีพร้อมให้บริการ” ACURIAN ขอปฏิเสธการรับรองถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และโดยไม่มีการปฏิเสธที่จำกัดถึงการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมดที่ส่อความความกฎหมาย อนุสัญญา เนื้อหาการติดต่อเจรจา หรือมิฉะนั้น (รวมถึงการรับประกันถึงการแสดงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ) ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ACURIAN ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของ ACURIAN จะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของท่าน หรือว่าเว็บไซต์ของ ACURIAN จะให้บริการโดยไม่มีการแทรกแซง หรือให้บริการในลักษณะที่เหมาะสมต่อเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือมีข้อมูลใด ๆ ที่ถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหรือหลีกเลี่ยงได้จากบริการที่มี ACURIAN ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การแพทย์ ที่ปรึกษา หรือบริการวิชาชีพหรือการให้คำแนะนำอื่น ๆ ACURIAN แนะนำให้ท่านขอรับคำปรึกษาหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม สำหรับสถานการณ์หรือปัญหาใด ๆ ที่ท่านอาจจะประสบ

 7. ช้อจำกัดแห่งความรับผิดACURIAN จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เป็นการพิเศษ เป็นการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเรื่อง ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม โดยที่ความเสียหายเป็นผลมาจาก (ก) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการหรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในบริการ (ข) การเข้าถึงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ (ค) การฝ่าฝืนใด ๆ ต่อข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาทดแทนสินค้าและบริการ ความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร การใช้ ข้อมูล หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ แม้ว่า ACURIAN จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

  เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจทางศาลไม่อนุญาตให้ละเว้นข้อจำกัดการรับผิดสำหรับความเสียหายสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ดังนั้น ในรัฐหรือเขตอำนาจทางศาล ข้อจำกัดและละเว้นจะไม่มีผลใช้ต่อท่าน ในรัฐหรือเขตอำนาจทางศาลดังกล่าว ความรับผิดของ Acurian จะถูกจำกัดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ดังนั้นจึงเป็นการลดความรับผิดของ Acurian ที่มีต่อท่านให้อยู่ในระดับที่ต่ำสุดเท่าที่กฎหมายที่มีจะอนุญาตไว้

 8. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Acurian สำนักงานสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลที่สามใด ๆ ที่เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา จากการฟ้องร้องหรือการเรียกร้องใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่กระทำการโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องมากจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน
 9. การโอนมอบสิทธิAcurian ของสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการโอนมอบสิทธิและพันธะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด แก่นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อันเป็นส่วนหนึ่งของการขายหรือควบรวมกิจการของ Acurian Inc. ทั้งหมดหรือบางส่วนกับนิติบุคคลทางกฎหมายที่แยกออกไป
 10. กฎหมายที่มีบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมโดย และวิเคราะห์ตีความโดยอาศัยกฎหมายของเครือรัฐเพนซิลเวเนีย (Commonwealth of Pennsylvania) โดยไม่รวมข้อบัญญัติเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย การกระทำการใด ๆ เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะถูกนำเรื่องขึ้นสู่ศาลของรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐที่อยู่ในและมีอำนาจสำหรับเครือรัฐเพนซิลเวเนีย และทุกฝ่ายในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ได้ยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจทางศาลและสถานที่ตั้งของศาลดังกล่าว
 11. ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มก. ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ

  ข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อเรียกร้อง”) ที่เกี่ยวข้องในด้านใดก็ตามต่อการใช้บริการ เว็บไซต์ หรือทรัพยากรของ Acurian หรือที่เกี่ยวข้องในด้านใดก็ตามต่อการสื่อสารของ Acurian ต่อท่าน จะต้องได้รับการแก้ไขในขั้นสุดท้ายโดยการอนุญาโตตุลาการที่ผูกพัน

  ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่เป็นข้อบังคับนี้จะมีผลใช้ต่อท่านและ Acurian อย่างไรก็ตามจะไม่ได้เป็นตัวกำกับควบคุมข้อเรียกร้องใด ๆ สำหรับความบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ท่านกล่าวหาต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และไม่ได้ปิดกั้นท่านจากการระเบียบวิธีของศาลสำหรับข้อเรียกร้องขนาดเล็กที่มีในกรณีที่เหมาะสม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ยังไม่ได้ปิดกั้น Acurian จากการขอคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการจากศาลใด ๆ เพื่อห้ามการละเมิดสิทธิหรือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือบริการหรือทรัพยากรใด ๆ ของท่านเป็นการเบื้องต้น ซึ่งเรายืนยันด้วยเจตนาบริสุทธิ์ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

  ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในกระบวนการอนุญาโตตุลากร แต่ข้อพิพาทจะได้รับการระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง การตรวจสอบคำตัดสินอนุญาโตตุลาการของศาลจะมีอยู่จำกัด ยกเว้นแต่ขอบเขตที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการอาจจะตัดสินถึงความเสียหายและการบรรเทาแบบเดียวกับที่ศาลตัดสินมีคำสั่งได้ ท่านตกลงยินยอมให้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง ควบคุมการวิเคราะห์ตีความและการบังคับใช้ข้อบัญญัตินี้ และท่านและ Acurian ต่างก็สละซึ่งสิทธิในการไต่สวนโดยคณะลูกขุนหรือการเข้าร่วมในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการจะยังมีผลบังคับใช้แม้จะว่าข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะสิ้นสุดไปแล้ว

  ในการเริ่มต้นกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ท่านจะต้องส่งหนังสือร้องขอการอนุญาโตตุลาการและอธิบายถึงข้อฟ้องร้องของท่านไปยัง Acurian, Inc., 2 Walnut Grove Drive, Suite 375, Horsham, PA, 19044 United States. หากท่านเป็นบุคคล การอนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association – AAA) ภายใต้กฎระเบียบของสมาคม รวมถึงขั้นตอนวิธีการเสริมของ AAA สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค หากท่านไม่ใช่บุคคลหรือเคยได้ใช้บริการในนามของนิติบุคคล จะไม่ต้องใช้ขั้นตอนวิธีการเสริมของ AAA สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค กฎระเบียบของ AAA จะมีให้ศึกษาได้ที่ www.adr.org หรือติดต่อไปที่หมายเลข 1-800-778-7879

  จำนวนของผู้อนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นหนึ่งราย การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในภาษาอังกฤษ ในเมืองฟิลาเดเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย กฎหมายของรัฐเพนซิลวาเนียจะมีผลบังคับใช้ การตัดสินชี้ขาดที่อนุญาโตตุลาการช่วยเหลืออาจจะถูกนำขึ้นสู่ศาลใด ๆ ก็ตามที่มีเขตอำนาจตามข้อตกลง

  การชำระเงินค่ายื่นฟ้อง การบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ จะได้รับการกำกับควบคุมโดยกฎระเบียบของ AAA หากท่านเป็นบุคคลและไม่เคยได้เข้าถึงบริการในนามของนิติบุคคล เราจะจ่ายชดใช้ค่าธรรมเนียมสำหรับการฟ้องร้องในจำนวนรวมไม่เกิน $10,000 เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาตัดสินว่าคำฟ้องนั้นไม่สลักสำคัญ และเราจะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความในการอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาว่าคำฟ้องนั้นไม่สลักสำคัญ ท่านอาจจะเลือกให้มีการอนุญาโตตุลาการทางโทรศัพท์ได้ ตามการยื่นหนังสือคำร้อง หรือต่อตัวบุคคลในประเทศที่ท่านอาสัยหรือในสถานที่อื่นที่ตกลงร่วมกัน

  อนุญาโตตุลาการ และไม่ใช่ศาลกลาง ศาลแห่งรัฐ หรือศาลประจำท้องถิ่นใด ๆ จะมีอำนาจหน้าที่เด็ดขาดในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ อันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตีความ ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ความไม่สมเหตุสมผล ความสามารถในการนำไปอนุญาโตตุลาการได้ ความสามารถในการบังคับใช้ หรือการจัดทำข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ รวมถึงข้อฟ้องร้องใด ๆ ที่ทำให้ทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้เป็นโมฆะหรือโมฆียะ อย่างไรก็ตาม ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลครอบคลุมถึงหัวข้อด้านล่างที่ชื่อ “การสละสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม”

ข. การสละสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ข้อเรียกร้องใด ๆ ก็ตามจะต้องส่งให้ทราบโดยวิสัยรายบุคคลของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มรวม ตัวแทน โจทก์หลายฝ่าย หรือการดำเนินคดีที่คล้ายกันตามหมายข้อความใด ๆ  ทั้งสองฝ่ายขอสละซึ่งความสามารถใด ๆ โดยชัดแจ้งในการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในทุก ๆ ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี ทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าสิทธิใด ๆ ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล ที่จะมีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสินคดีความของพวกเขา หรือเป็นฝ่ายของการดำเนินการแบบกลุ่มรวมหรือตัวแทน จะถูกสละละเว้น

ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการสละสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ขาดความสมเหตุสมผล เป็นโมฆะ หรือโมฆียะ จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ไม่ใช่โดยอนุญาโตตุลาการ หากพบว่าการสละสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งหมดของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการจะถือว่าไม่มีผลและเป็นโมฆะ อนุญาโตตุลาการอาจจะตัดสินชี้ขาดการบรรเทาเพื่อแสดงสิทธิ์หรือสั่งให้ละเว้น เฉพาะเมื่อเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายที่เรียกร้องขอการบรรเทา และเฉพาะตามขอบเขตที่จำเป็นต่อการบรรเทาที่รับประกันโดยข้อเรียกร้องเอกเทศของฝ่ายดังกล่าว หากมีเหตุผลใด ๆ ที่สมควรให้มีการพิจารณาข้อเรียกร้องในศาลแทนที่จะเป็นการอนุญาโตตุลาการ เราแต่ละฝ่ายก็ขอสละซึ่งสิทธิในการไต่สวนด้วยคณะลูกขุนใด ๆ ที่มี

 1. การสละสิทธิ์และการเป็นโมฆะเป็นบางส่วนจะไม่มีการสละสิทธิโดย Acurian ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใด และหาก Acurian ไม่สามารถอ้างสิทธิหรือข้อกำหนดภายใตข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ได้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว

  หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ถูกตัดสินพิจารณาโดยศาลหรือศาลยุติธรรมอื่น ๆ ของเขตอำนาจทางศาลให้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะถือลบหรือจำกัดให้อยู่ขอบเขตที่น้อยที่สุด โดยที่ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วนต่อไป

 2. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ดหากพบว่าข้อกำหนดของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดออกออกจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และจะไม่มีผลต่อความครบถ้วนสมบูรณ์และความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือใด ๆ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อความที่ครบถ้วนและมีความจำเพาะของข้อตกลงระหว่างท่านและ Acurian เกี่ยวกับบริการ เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้ทดแทนและเข้าแทนที่ข้อตกลงที่ทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่เกินขึ้นพร้อมกันหรือเกิดขึ้นก่อนหน้าใด ๆ รวมถึงการสื่อสารอื่นใดระหว่างท่านและ Acurian
 3. ข้อมูลติดต่อท่านอาจจะส่งคำถามใด ๆ ที่มีเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ Acurian และคำร้องใด ๆ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Acurian และผลิตภัณฑ์และบริการของ Acurian ไปที่ Acurian โดยตรงไปที่ information@acurian.com อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการสื่อสารที่ดำเนินการผ่านที่อยู่ดังกล่าว จะไม่ถือว่าก่อให้เกิดการแจ้งในทางกฎหมายแก่ Acurian หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนใด ๆ ของบริษัท ในสถานการณ์ใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีการแจ้งถึง Acurian ตามสัญญาหรือกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ